Kommunikasie


KOMMUNIKASIE EN OMSENDBRIEWE

  • Ouers moet eers skakel met die betrokke klasonderwyser, afrigter, of administratiewe personeellid. Daarna die organiseerder, of departementshoof, daarna die adjunkhoof, voordat hulle die prinsipaal skakel vir navrae of enige probleme. Die skool oorweeg alle billike versoeke en moedig kommunikasie met alle rolspelers sterk aan.
  • ‘n Algemene omsendbrief waarop die nuutste inligting rakende die skool verskyn verskyn van tyd tot tyd. Leerlinge wat buitengewone prestasies lewer, word gereeld in omsendbriewe of die Communicator vermeld. Ouers is welkom om die skool van sulke inligting te voorsien.
  • Die onderskeie aktiwiteite voorsien deelnemers gereeld van inligting via die Communicator waarop reëlings bekend gemaak word.
  • Ouers word hartlik uitgenooi om enige tyd die skool te kontak indien hulle enige probleme ondervind of voorstelle wil maak. Maak gerus ‘n afspraak.
  • Personeel kan ongelukkig nie gedurende klastyd gesien word nie.
  • Ouers ontvang ook inligting rakende die skool tydens oueraande.

BROKKIES
Ons skoolkoerant se naam is Brokkies. Dit verskyn twee keer per jaar en word saamgestel deur ‘n leerlingredaksie onder leiding van ‘n personeellid. Die skoolkoerant is ‘n koerant vir kinders deur kinders. Die nuuswaardige gebeurtenisse word gedek en waar moontlik kry die kinders die geleentheid om self oor hulle belewenis te skryf. Elke gesin ontvang twee keer per jaar ‘n Brokkie.
OUERAANDE
Oueraande word gesien as ‘n geleentheid om inligting rakende die skool of onderwys in die algemeen met ouers te deel en om ouers kans te gee om personeellede vlugtig te ontmoet. Indien u spesifieke probleme het, sal ons verkies om dit rustig en persoonlik te bespreek en u word dus versoek om in so ‘n geval ‘n afspraak te reël.

Oueraande word gewoonlik in die 2de week van elke kwartaal gehou. In die 3de kwartaal kan ouers persoonlike gesprekke reël soos nodig.

‘n Ouerkomiteevergadering vind kwartaalliks plaas met die voorsitters van elke klaskomitee rakende skolastiese/opvoedkundige/sosiale-aangeleenthede.

Klaskomitees vergader op ‘n ad hoc basis om klasaspekte van belang, asook relevante informasie soos tydens die ouerkomiteevergadering verkry, aan die ouers deur te gee. Voorsitters van klaskomitees gee sake deur aan graadverteenwoordigers wat weer op die ouerkomitee dien.

KOMMUNIKEERDER
Die kommunikeerder kan afgelaai word by http://www.school-communicator.com/download.php

Alle weeklikse inligting word hier geplaas.

TOEPASSING
Die skool gaan binnekort van ‘n toepassing gebruik maak wat ouers sal kan aflaai op hulle selfone.
0
Sport
0
Boeke in die biblioteek
0
Leerlinge
0
Personeel