GRAAD R – OPEDAG
Laerskool Constantiapark se Graad R – Opedag  vind plaas op 4 Mei 2019.
TOELATINGSVEREISTES
Leerlinge moet inpas by die chronologiese ouderdom van die graadgroep waartoe toegang verleen word. Die beheerliggaam verleen voorkeur aan leerlinge wie se ouers binne die skool se voedingsgebied woon en maak voorsiening vir natuurlike uitbreiding in die ooste van Pretoria. Leerlinge moet skoolreëls aanvaar en hul daaraan onderwerp. Ouers/voogde onderneem om die vasgestelde skoolgeld te betaal of om op die voorgeskrewe wyse aansoek te doen om ‘n subsidie. Die beheerliggaam behou hom die reg voor om toelating te weier, indien die betrokke graadgroep se klasse reeds ten volle benut is. Afrikaans is die onderrigmedium van die skool.
INSKRYWING VAN NUWE LEERLINGE
Kinders is skoolpligtig vanaf die begin van die jaar waarin hulle sewe jaar oud word. Ouers van nuwe leerlinge voltooi ‘n inskrywingsvorm wat by die kantoor verkry kan word. ‘n Gesertifiseerde afskrif van die geboortesertifikaat moet saam met die C78-vorm ingegee word. Ouers word versoek om ‘n vorm te onderteken vir die betaling van skoolgeld per debietorder. Voornemende Gr. 1-ouers moet aansoek om toelating doen in Oktober van die voorafgaande jaar. ‘n Oorspronklike inskrywingsvorm moet ingehandig word en is beskikbaar by die skool kantoor.
SKOOLVERLATERS
Ouers moet skriftelik aansoek doen vir ‘n oorplasingsertifikaat. Die voogonderwyser(es) word in kennis gestel en reëlings word getref vir die inhandiging van handboeke. Uitstaande skoolgelde moet vereffen wees.
SKOOLTYE
Die skooltye is soos volg:

Graad Skoolure: Begin Skoolure: Eindig
R 07:45 12:30
1 07:30 13:20
2 07:30 13:30
3 07:30 13:45
4 - 7 07:30 13:50

Neem asseblief kennis dat die skool vir die gr. 1-leerlinge om 12:00 sluit tot einde Januarie.

AFWESIGHEDE
Leerlinge moet op die eerste dag waarop hulle weer terug is in die skool, ‘n afwesigheidsbrief van hulle ouers inhandig. Vir afwesigheid van vier dae of langer moet ‘n mediese sertifikaat ingedien word.
SKOOLGELDE
Skoolgeld vir 2019

1.1 Op die Algemene Ouervergadering is die skoolgelde vir 2019 soos volg goedgekeur:

 • Gr. R: R22 290 (halfdag) en R31 340 (voldag) per leerling saamgestel soos volg: Aanvangsfooi halfdag: R1 500; die restante bedrag van R1 890 x 11 maande. Aanvangsfooi voldag: R2 300; die restante bedrag van R2 640x 11 maande. Betaling vanaf 01/02/2019 – 01/12/2019.
 • Gr. 1 tot 7 is R21 250 per jaar per leerling saamgestel soos volg: Skoolfonds eenmalig R21 250 – R1800 = R19 450 of aanvangsfooi van R1450 en die restante bedrag van R1800 x 11 maande vanaf 01/02/2019 – 01/12/2019.
 • Addisionele gelde vir toere word deur onderskeie sport- en kultuursoorte gehef (volgens die beheerliggaam se beleid in sake befondsing van buite kurrikulêre aktiwiteite) en is nie deel van die skoolfonds nie.

Indien u die skoolrekening (kurrikulum) ten volle vereffen teen einde JANUARIE 2019 is ‘n volle paaiement (oftewel R1 800) aftrekbaar van die totaal. Hierdie reëling geld nie vir graad R en Naskool nie.

1.2 Betalings word soos volg gemaak:

 • Aanvangsfooi, soos bo uiteengesit per leerling was betaalbaar voor 30 September van die vorige jaar. Nuwe leerlinge betaal hierdie aanvangfooi tydens inskrywing.
 • Betaal maandeliks per debietorder oor 11 maande vanaf 01/02 – 01/12.
 • Volopbetalings voor of op einde Januarie.
 • Betaal elektronies na ABSA rekeningnommer 3490147046, takkode 336445, meld u skool rekeningnommer as verwysingsnommer.

Indien rekeninge nie vooruitbetaal word nie, word ouers dringend versoek om per debietorder te betaal. U moet asseblief self verseker dat debietorders (met die korrekte bedrag), wel gevorder is. Ons wil alle kontantbetalings ten sterkste ontmoedig. Kontant raak maklik verlore en hou ‘n hoë risiko in. Geen aanspreeklikheid kan vir kontant aanvaar word nie.

1.3 Voorwaardes:

 • Betalings per debietorder (voltooi volmag) of per tjek word uitgemaak aan: “Laerskool Constantiapark”.
 • Indien u reeds van ‘n debietorder gebruik maak is dit nie nodig om weer ‘n vorm te voltooi nie, omdat die finansiële afdeling van die skool dit outomaties aanpas.
 • Maandelikse paaiemente is betaalbaar voor of op 01 Februarie en daarna voor of op die eerste van elke maand tot Desember. Betalings eers aan die einde van die jaar is onaanvaarbaar.
 • Indien die maandelikse paaiement nie betaal word nie, sal die beheerliggaam geregtig wees om die totale verskuldigde bedrag onmiddellik te eis.
 • Regsaksies kan ingestel word teen ouers wat nie die vereiste skoolgeld betaal nie en wat ook versuim om by die beheerliggaam skriftelik om subsidie aansoek te doen.
 • Albei wettige voogde/ biologiese ouers is verantwoordelik (volgens die SA Skolewet) vir die betaling van die skoolfonds.
 • Regskoste asook rente op agterstallige skoolgeld sal deur die ouer/s betaalbaar wees.
 • Ouers wat nie skoolgeld kan betaal nie, moet asseblief teen einde Februarie, op die voorgeskrewe vorm, aansoek om ‘n vrystelling by die beheerliggaam doen. Hierdie reëling geld nie vir gr. R nie, aangesien dit privaat bedryf word.

1.4 Ouers wat nie die skoolgelde kan betaal nie, moet elke jaar voor of op einde Februarie aansoek doen om vrystelling op die voorgeskrewe vorm wat in die kantoor beskikbaar is. Alle aansoeke word streng vertroulik op meriete en volgens ‘n formule wat deur die staat voorsien is, hanteer.

1.5 Maak asseblief seker dat u die herregistrasievorm voltooi en die bedrag per leerling betaal. Leerlinge wat nie herregistreer nie, kan nie aanspraak maak op plek in die skool vir die volgende jaar nie.

SKOOLDRAG
Amptelike skooldrag moet te alle tye deur die leerlinge gedra word tydens skoolbywoning en na-uurse aktiwiteite. Leerlinge verteenwoordig Laerskool Constantiapark in die openbaar, hetsy as groep of as individu.

Alle leerlinge se hare moet te alle tye netjies en skoon wees.

 • Die seuns se hare moet netjies en kort gesny wees. Die haarsnit moet egalig gesny wees (geen poenskop met enkele lang kuifhare of ‘n “step” nie). Haarmiddels wat ‘n “wet-look” gee, is ontoelaatbaar.
 • Die dogters wie se hare lank is en aan die rok se kraag raak, moet gevleg of vasgemaak word. Die kuif mag nie in die oë hang nie. Geen uitspattige haarstyle of enige haarkleur word toegelaat nie. Hare wat met suurlemoen gebleik word, is ontoelaatbaar.
 • Haarknippies en –rekkies so na as moontlik aan jou haarkleur. Alleenlik rooi haarlinte en haarbande alice bands mag gedra word. Geen kopbande wat gehekel is of rekbaar is, mag gedra word nie. Dogters mag ook scrunhies wat van lint gemaak is dra, dit mag net uit rooi en grys linte bestaan.
 • Geen grimering of juweliersware mag gedra word nie. Dogters mag ‘n seëlringetjie en ‘n oorkrabbertjie (een per oor) sonder ‘n steentjie dra. Die deursnit van die oorringetjies mag nie groter as 1 cm wees nie.
 • Somersdrag
  DOGTERS SEUNS
  Rooi somersrok (met skoolwapen faseer in) Wit kortmou hemp met skoolwapen op die sak (faseer in)
  Grys kort sokkies (opsioneel in die somer) Grys kniekouse
  Swart skoolskoene (bandjie of toeryg) Swart skoolskoene
  Kort swart skibroekie, gedra onder die skoolrok Swart kleurbaadjie met skoolwapen
  Sweetpakbaadjie, moulose trui of langmou skooltrui saam met rok Sweetpakbaadjie, moulose trui of langmou skooltrui saam met grys broek

  Leerlinge mag in die somer kaalvoet skool toe kom. Op reëndae mag hulle ‘n ligte swart reënjas dra (nie ‘n swart drimac nie) wat onderdak uitgetrek word. Dit word dan in hul tas gebêre.
 • Hoed/pet: ‘n Rooi hoed met ‘n rand is by die verskaffers beskikbaar. Ons wil leerders aanmoedig om dit by FLO-periodes en pouses tee dra. Die hoed kan ook by alle sportaktiwiteite gedra word.
 • Wintersdrag
  DOGTERS SEUNS
  Rooi skoolrok (met skoolwapen faseer in) Grys langbroek of kortbroek, grys kouse met swart gordel met die langbroek
  Rooi skooltrui en of sweetpakbaadjie by skoolrok (opsioneel) Rooi skooltrui en of sweetpakbaadjie (opsioneel)
  Swart skoolskoene (bandjie of toeryg) Swart skoolskoene
  'n Frokkie mag onder die rok gedra word maar indien dit uitsteek moet dit uitgetrek word wanneer die trui of baadjie uitgetrek wor Langmou gholfhemp met skoolwapen op sak
  Grys kniekouse of grys broekiekouse by skoolrok Indien ortbroek gedra word, is kniekouse verpligtend
  Kort swart skibroek kan onder die skoolrok gedra word Poolstofbaadjie (lyk presies soos skool sweetpak) Dogters en seuns kan dit dra.
  Swart skoolskoene (toeryg of bandjie) Serp: ‘n Grys serp en mus kan per stel kan by die skool aangekoop word.
  NB Geen tekkies mag by skooldrag gedra word nie, SLEGS by LO-drag. Slegs oorwegend wit tekkies is toelaatbaar. NB Geen tekkies mag by skooldrag gedra word nie, SLEGS by KDA-drag. Slegs oorwegend wit tekkies is toelaatbaar.
 • Sportdrag

  NB: Alle seuns en dogters vanaf Gr. 1 tot 6 mag gedurende die winter die volledige sweetpak dra. Slegs wit tekkies mag saam met die sweetpak gedra word.Swart skoolskoene mag slegs saam met skooldrag gedra word.Die sportdrag is gestandaardiseer om koste te bespaar en groter eenvormigheid en meerdoeligheid te verseker. Die standaard sporthemp is wit polikatoen met Micro Active insetsels in rooi en grys. Dit word gebruik vir die volgende sportsoorte: hokkie, tennis, netbal, krieket, mini-krieket, swem en stoei. Die dogtersportdrag word gebruik vir netbal, tennis en hokkie. Die skoolsweetpak en wit tekkies word saam met skooldrag gedra. Geen skooltruie word saam met die sportdrag toegelaat nie.Alleenlik die eerste spanne van die verskillende sportsoorte kry spesiale vergunning om hulle eerstespandrag te mag dra tydens wedstryde en toere.Provinsiale- of Nasionale sportdrag mag op die laaste dag van die kwartaal gedra word. Dit moet die betrokke aktiwiteit se goedgekeurde drag wees.
 • LO-drag
  Die leerlinge mag die dae wat hulle LO het, met die volgende LO-drag skool toe kom:
  DOGTERS SEUNS
  Swart CP-Broek (met rooi en wit strepies langs die kant af) Die atletiek skibroek mag nie vir LO gebruik word nie. Swart CP-Broek(met rooi en wit strepies langs die kant af) Die atletiek skibroek mag nie vir LO gebruik word nie.
  LO-hemp LO-hemp
  Wit tekkies en CP-kouse Wit tekkies en CP-kouse

  Geen T-hemp of opwarmingshemp wat uitsteek, mag saam met die LO-hemp gedra word nie. In die somer kan leerlinge met LO-drag kaalvoet skool toe kom. Gedurende die winter mag die skoolsweetpak, wit tekkies en CP-kouse saam met die LO-drag gedra word.

SKOOLBENODIGHEDE
Die skool verskaf: handboeke, handleidings, skryfboeke en die voorblaaie daarvoor. Daarbenewens word daar van die ouers verwag om self sekere skryfbehoeftes te voorsien wat nie meer deur die Gauteng Departement van Onderwys verskaf word nie. Aan die einde van elke skooljaar sal leerlinge ‘n lys ontvang van benodigdhede vir die volgende jaar, waarop elke graad aangedui is.
0
Sport
0
Boeke in die biblioteek
0
Leerlinge
0
Personeel