Aansoek om toelating Graad R en RR

Vul die onderstaande inligting in. Ons kontak u dadelik sodra ons die inligting ontvang en begelei u deur die aansoek-proses.
Ons kontakpersoon is:
Me. Louisa Grobler
graadradmin@lscp.co.za

Toelating Graad R en RR

LEERLINGINLIGTING

NAASBESTAANDE INLIGTING (van iemand buite die gesin, bv. vriend of familielid)

LEERLINGGESONDHEIDSINLIGTING

MEDIESEFONDSINLIGTING

HUISDOKTERINLIGTING

Besigheidsadres
Besigheidsadres
Stad
Provinsie
Poskode
Land

ANDER LEERLINGE IN LAERSKOOL CONSTANTIAPARK

INLIGTING VAN VORIGE SKOOL/SPEELGROEP/KLEUTERSKOOL

Adres
Adres
Stad
Provinsie
Poskode
Land

BIOLOGIESE OUER / WETTIGE VOOG 1 INLIGTING

Woonadres
Woonadres
Stad
Provinsie
Poskode
Land
Posadres
Posadres
Stad
Provinsie
Poskode
Land
Werkgewer: Straatadres
Werkgewer: Straatadres
Stad
Provinsie
Poskode
Land
Adres
Adres
Stad
Provinsie
Poskode
Land

BIOLOGIESE OUER / WETTIGE VOOG 2 INLIGTING

Woonadres
Woonadres
Stad
Provinsie
Poskode
Land
Posadres
Posadres
Stad
Provinsie
Poskode
Land
Werkgewer: Straatadres
Werkgewer: Straatadres
Stad
Provinsie
Poskode
Land

ONDERNEMING DEUR OUER / VOOG

Hiermee verklaar ek dat die inligting in hierdie vorm deur my weergegee, waar en juis is en dat ek by wyse van my handtekening hieronder aan die Voorsitter van die Beheerliggaam of sy verteenwoordiger toestemming verleen om enige van die besonderhede deur my verskaf na te gaan en te bevestig. Ek is bewus dat, sou enige van die inligting deur my verskaf onwaar bevind word, ek krimineel vervolg kan word.
kontak ons

Telefoon: 012 761 9500
Faksnommer: 086 219 9992
Algemene navrae: info@lscp.co.za 
Hoof se sekretaresse: admin@lscp.co.za
Finansies: finansies@lscp.co.za
Rekeningnavrae: skoolfonds@lscp.co.za

Graad R-Sentrum: 012 761 9520
Graad R-Sentrum: graadradmin@lscp.co.za
Graad R-Naskool: 082 323945
CP-Naskool: 072 4317724

X